سیستم های معاملاتی متاتریدر

نمونه های متاتریدر

ویژگی‌های سـاخت انـدیکاتورهای سفا

ویژگی‌های ساخت اندیکاتورهای سفارشی

ساخت اندیکاتورهای سفارشی در سیستم معاملاتی متاتریدر، چند ویژگی به‌همراه دارد. اگر بخواهیم یک برنامه را اندیکاتور سفارشی تلقی کنیم، باید یک یا دو تعریف…